Školní vzdělávací program

„Umět a znát, abychom si
v životě věděli rady“

Věříme, že škola má být místem aktivního a radostného poznávání, místem, které žáci navštěvují beze strachu, místem, které pomáhá vychovávat a vzdělávat aktivní, produktivní, zodpovědné, sebevědomé a šťastné občany.

Pilíře školního vzdělávacího programu
Bezpečné prostředí

Základním principem naší práce je snaha vytvářet ve škole bezpečné prostředí, jehož důležitou součástí je vytváření mezilidských vztahů založených na vzájemném respektu. Hlásíme se k výchovně vzdělávacímu konceptu psycholožek Jany Nováčkové a Dobromily Nevolové „Respektovat a být respektován“. Věříme, spolu s autorkami, že aby se dítě naučilo vážit si druhých (a tedy je i respektovat), musí také zažívat pocit, že si ho druzí váží (tedy, že ho respektují). Snažíme se eliminovat všechny nepřiměřené autoritativní výchovné a vzdělávací postupy, a nahradit je postupy kooperativními, při nichž jsou plně respektována práva dítěte.

Činnostní učení

Při výuce využíváme širokou škálu metod a forem, a účelně je střídáme. Základním principem je však činnostní učení. „Výklad“ musí být zařazován uvážlivě, účelně, a neměl by příliš často tvořit větší část vyučovací hodiny než samostatná, resp. skupinová práce žáků. Během ní je vyučující v roli toho, kdo naslouchá, poskytuje pomoc žákům, resp. skupinám žáků, pokud pomoc potřebují, ale „nevykládá“.

Kooperativní výuka

Významnou učební strategií je v naší škole kooperativní výuka. Základní architekturou zasedacího pořádku jsou ve všech třídách i ročnících čtyřčlenné skupiny (tzv. „hnízda“). To neznamená, že všechny činnosti probíhají ve skupině, běžně zařazujeme samostatnou práci či práci ve dvojici, skupinovou práci však využíváme často. Jednak proto, že podporuje vrstevnické učení, které je nezřídka efektivnější než učení se od dospělého, také je velmi užitečná při výchově k respektu a toleranci, a v neposlední řadě pomáhá rozvíjet tzv. měkké dovednosti žáků, které jsou na současném trhu práce vysoce ceněny.

Kritické myšlení

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení3 absolvovala většina vyučujících naší školy. Hlásíme se k jeho postupům a metodám rozvoje čtení s porozuměním a kritického myšlení, například k metodě plánování výuky podle modelu E-U-R (evokace-uvědomění-reflexe).

Vzdělávací semináře „STOD“ a sportovní kurzy

Nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu je systém vzdělávacích seminářů nazvaný „Spolu to dokážeme“ (zkráceně STOD). Každá třída od 1. do 9. ročníku vyjíždí minimálně jednou ročně na 2-6 dnů trvající kurz (viz tabulku níže), který se odehrává mimo budovu školy, a jehož hlavním cílem je budování a upevňování třídního kolektivu. Program těchto kurzů tvoří naši vyučují sami a sestává zejména z aktivit osobnostní a sociální výchovy, případně environmentální výchovy. Dlouholetá zkušenost s tímto programem ukazuje jeho jednoznačný pozitivní vliv na kvalitu vztahů mezi žáky ve třídě, které jsou mimo jiné podmínkou pro to, aby i žáci sociálně znevýhodnění, resp. žáci se speciálními výukovými potřebami zažívali ve škole úspěch, a byli motivování k dosahování dobrých výsledků při vzdělávání. Program také pomáhá budovat důvěru mezi vyučujícími a žáky, a přispívá k prevenci sociálně patologických jevů. Dalším specifikem školního vzdělávacího programu naší školy jsou sportovní kurzy. Žáci naší školy se mohou zúčastnit lyžařských výcviků ve 4., 5. a 7. ročníku, vodáckých kurzů v 7. a v 9. ročníku, horolezeckých aktivit v 8. a 9. ročníku. Všechnytyto kurzy vedou vyučující naší školy, kteří jsou držiteli příslušných instruktorských licencí.

Absolventské práce žáků 9. ročníku

V závěru druhého pololetí 9. ročníku žáci naší školy pracují na tzv. absolventské práci. Absolventskou práci chápeme jako příležitost ukázat, co se žáci v naší škole naučili, zejména na úrovni dovedností (dlouhodobější samostatná, resp. skupinová práce, práce na PC, práce se zdroji informací, bádání, prezentační dovednosti). Jde o projekt, na němž žák nebo skupina žáků pracuje zhruba po dobu 1-2 měsíců. Může jít o projekt z libovolné oblasti vědy, umění, sportu, řemesel atd. Může, ale nemusí jít o projekt vázaný na vyučovací předměty. Témata si žáci volí buď sami, nebo mají možnost využít nabídku, kterou připravují vyučující. Pro tuto práci je vyhrazen dostatek času v průběhu vyučování. Na konci žáci odevzdávají písemnou část své absolventské práce, v níž popisují svůj záměr/cíl, průběh práce, hodnotí její výsledek, píší anotaci v anglickém jazyce. Vrcholem absolventské práce je její obhajoba. Žák nebo skupina žáků si připraví prezentaci své absolventské práce a představí ji komisi tvořené několika vyučujícími. Zváni jsou také rodiče žáků a žáci nižších ročníků.

Celý školní vzdělávací program viz níže v části Ke stažení...