Školní řád

školní řád

Povinnosti žáků:
1.    Žáci dodržují všechny zásady slušného chování k učitelům, k provozním zaměstnancům a ke spolužákům.
2.    Žáci vědomě nenarušují průběh vyučování. Při všech školních činnostech plně respektují pokyny pedagogů.
3.    Žáci se snaží vždy a všude svým chováním a jednáním dobře reprezentovat svoji školu.
4.    Žáci nepoškozují majetek školy a spolužáků. Případné škody jsou povinni uhradit.
5.    Žáci 2. - 9. ročníku jsou povinni mít všechny své osobní věci u sebe nebo je ukládat do šatních skříněk. Žáci nenosí bezdůvodně do školy cenné předměty např. mobilní telefony, větší peněžní částky. Pokud je nutně potřebují, musí si je uložit do šatní skříňky. V případě, že tak žák neučiní, je sám zodpovědný za případnou ztrátu.
6.    Žákům je zakázáno držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
7.    V průběhu vyučování mohou žáci opustit budovu školy jen se souhlasem třídního učitele.
8.    Školní řád jsou žáci povinni dodržovat i na všech školních akcích pořádaných mimo budovu školy – výukové semináře, exkurze, sportovní kurzy.
Práva žáků:
1.    Volný pohyb po celé škole, být informován o veškerém dění ve škole.
2.    Možnost podílet se na tvorbě třídních pravidel.
3.    Možnost vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k veškerému dění ve škole.
Povinnosti učitelů:
1.    Dodržovat zásadně partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům, respektovat Úmluvu o právech dítěte.
2.    Při hodnocení a klasifikaci žáků se řídit „Pravidly pro hodnocení žáků“.
3.    Dodržovat Povinnosti pedagogických pracovníků školy.
Práva učitelů:
1.    Být informován o veškerém dění ve škole.
2.    Vyjádřit své názory ke všem problémům ve škole.
pravidla pro hodnocení žáků prvního stupně
·          Pro hodnocení žáků všech ročníků prvního stupně se používá slovní hodnocení. Toto slovní hodnocení je souhrnnou písemnou zpětnou vazbou o tom, co dítě zvládlo při osvojování konkrétních dovedností, vědomostí a návyků.
·          Slovní hodnocení poskytuje také informaci o cílech vzdělávání pro další období. 
·          Pro sebehodnocení žáků a pravidelné poskytování písemné zpětné vazby třídní učitelkou nebo dalšími vyučujícími se používají týdenní plány pro žáky. Ty obsahují stručný výčet učiva a úkoly pro daný týden, místo pro vyjádření žáka, jak si myslí, že si učivo osvojil, a vyjádření vyučujícího.
·          Každému hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáků s cíli vzdělávání a k nim náležejících kriterií hodnocení. Žáci mají právo vědět, v čem a proč budou vzděláváni a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel budou v určité fázi vzdělávacího procesu hodnoceni.
·          Důležitým prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo udělat chybu s vědomím toho, že chybovat je normální, neboť je to nedílná součást procesu každého učení. Chyba a následná práce s ní je příležitostí ke zlepšení.
·          Žáci mají možnost navrhnout učiteli způsob, jakým prokážou zvládnutí dané látky.
·          Žáci mají právo při zjišťování jejich znalostí využít ve zcela mimořádných případech možnosti bez vysvětlování říct, že nejsou připraveni. Současně si s vyučujícím domluví náhradní termín.
·          V případě, že žáci nejsou s výsledkem prověřování svých znalostí spokojeni, mají právo domluvit si s vyučujícím u každého hodnocení jednu opravu.
·          Možnost opravy je umožňována pouze žákům, kteří při vyučování plní všechny své povinnosti.
·          Ve čtvrtém a pátém ročníku se při hodnocení souhrnnějších prací doplňuje slovní hodnocení procentovým vyjádřením úspěšnosti žáka v rozmezí 0% až 100%.
·          Stanovená pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou zcela závazná pro všechny vyučující a musí být všemi vyučujícími dodržována.
pravidla pro hodnocení žáků druhého stupně
·          Každému hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáků s cíli vzdělávání a k nim náležejících kriterií hodnocení. Žáci mají právo vědět, v čem a proč budou vzděláváni a kdy, jakým způsobem a podle jakých pravidel budou v určité fázi vzdělávacího procesu hodnoceni.
·          Důležitým prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo udělat chybu s vědomím toho, že chybovat je normální, neboť je to nedílná součást procesu každého učení. Chyba a následná práce s ní je příležitostí ke zlepšení.
·          Žáci mají možnost navrhnout učiteli způsob, jakým prokážou zvládnutí dané látky.
·          Žáci mají právo při zjišťování jejich znalostí využít ve zcela mimořádných případech možnosti bez vysvětlování říct, že nejsou připraveni. Současně si s vyučujícím domluví náhradní termín.
·          V případě, že žáci nejsou s výsledkem prověřování svých znalostí spokojeni, mají právo domluvit si s vyučujícím u každého hodnocení jednu opravu.
·          Možnost opravy je umožňována pouze žákům, kteří při vyučování plní všechny své povinnosti.
·          Pokud při opravě dosáhnou žáci lepšího výsledku, započítává se jim do celkové klasifikace pouze tato lepší známka.
Rozdělení písemných prací a jejich podíl na hodnocení žáka
·          kontrolní písemné práce - ověřují zvládnutí právě jednoho probíraného jevu případně jevu nezbytného k osvojení nového učiva
·          dílčí písemné práce - ověřují míru zvládnutí více probíraných jevů
·          souhrnné písemné práce - ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech
·          Při absencích kratších než jeden měsíc žák dopisuje pouze chybějící souhrnné písemné práce.
·          Dílčí a souhrnné písemné práce jsou vyučující povinni zapsat do Přehledu písemných prací minimálně s týdenním předstihem.
·          V jeden den mohou žáci jedné třídy psát maximálně dvě dílčí písemné práce, nebo jednu souhrnnou písemnou práci. Počet kontrolních prací v jednom dni není omezen.
Jednotná klasifikační stupnice
výborný                                       100 %               -           90 %      
chvalitebný                                   89 %               -            75 %
dobrý                                            74 %               -            60 %
dostatečný                                    59 %               -             30 %
nedostatečný                                29 %               -               0 %
·          Tato stupnice slouží ke klasifikaci písemných prací, ústního ověření znalostí a celkovému hodnocení žáka na koncích pololetí.
·          Stanovená pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou zcela závazná pro všechny vyučující a musí být všemi vyučujícími dodržována.