Školní poradenské pracoviště

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které je tvořeno výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem a metodikem prevence. Poradenské pracoviště se zabývá depistážní, diagnostikou, metodickou, reedukační i poradenskou činností. Speciální pedagog, metodik prevence i výchovný poradce úzce spolupracují s učiteli, asistenty pedagoga, rodiči i dalšími odborníky z oblasti psychologie a psychiatrie.

Žákům je nabízena podpora v podobě široké nabídky služeb školního poradenského pracoviště.

Nabídka služeb školního speciálního pedagoga:

Depistážní činnost – vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení
do speciálně pedagogické péče, spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

Diagnostická činnost diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, anamnéza), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

 • Diagnostika školní zralosti žáků (standardizovaný test).
 • Diagnostika matematických schopností a dovedností 1.–4. ročník (standardizovaný test).
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 1.-4. ročník (standardizovaný test).
 • Orientační diagnostika čtení a psaní 5.–9. ročník.
 • Diagnostika oblasti zrakového, sluchového a prostorového vnímání.
 • Zkouška laterality a jiné diagnostické materiály.

Intervenční činnost – individuální či skupinová práce s žáky, participace na vytvoření
a naplňování individuálního vzdělávacího plánu žáka, úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, průběžné vyhodnocování činnosti, konzultace se zákonnými zástupci, pedagogy i dalšími odborníky.

Metodická a koordinační činnost – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, metodická podpora pedagogů (specifika výuky žáků, návrhy metod a forem práce využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů), koordinace a metodická podpora asistentů pedagoga ve škole, dokumentace případů.

Specializované programy s metodickým vedením speciálním pedagogem:

 • KUPOZ (program pro rozvoj pozornosti pro děti ve věku 8 až 12 let).
 • MALÝ ROPRATEM (program pro rozvoj pracovního tempa).
 • ROPRATEM (program pro rozvoj pracovního tempa).
 • Rehabilitační program pro rozvoj grafomotorických schopností a dovedností.
 • Rozvoj deficitu dílčích funkcí podle B. Sindelar.
 • PAMIS (program ke stimulaci pozornosti a paměti s využitím kognitivního učení).
 • Grafomotorický kroužek.

KONZULTAČNÍ HODINY
ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

 
Úterý
15.30
-
17.00
hodin
 
       
Pátek
9.30
-
14.00
hodin
               

Konzultace i diagnostické setkání je možné uskutečnit kdykoliv po předchozí domluvě telefonicky či emailem.

Pracoviště školního speciálního pedagoga se nachází v budově školy na konci chodby u jídelny. 


email: brozovam@zsmalika.cz
telefon: 728 977 530