Přeskočit logo

Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka

Přeskočit hlavní navigaci

Zde se nacházíte: Úvod

Projekt Program rozvoje kompetencí

Informace o projektu „Program rozvoje kompetencí“

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji

Název oblasti podpory: 7.1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Vyhlašovatel (ZS): Pardubický kraj

Žadatel: Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958

Sídlo: Dr. Jana Malíka 958, Chrudim

Název projektu: Program rozvoje kompetencí - ProRoK

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.46/01.0017

Délka trvání projektu: 29 měsíců, od 1. 3. 2012 do 31. 7. 2014

Rozpočet projektu celkem: 2 997 642 Kč

Stručný obsah projektu

Projekt „Program rozvoje kompetencí“ byl zaměřen na vzdělávání pedagogů s cílem:
•    proškolit pedagogické pracovníky školy v tématech, která souvisí s klíčovými kompetencemi žáků,
•    připravit, sepsat a ověřit komplexní program vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí žáků základní školy.

Pedagogové školy prošli systematickým vzděláváním zaměřeným na projektové a kooperativní vyučování, osobnostně sociální výchovu, efektivní komunikaci a vedení dětí při programech zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí.

Komplexní program zahrnoval systém výukových seminářů, kurzů a projektových dnů, jejichž cílem je u žáků 1. - 9. ročníku efektivně rozvíjet klíčové kompetence. Program je založen na aktivní práci skupiny i jednotlivce, obsahoje aktivity na upevňování vztahů, řešení zátěžových situací, rozvoj schopnosti přijímat zodpovědná rozhodnutí, nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků a také činnosti na zvyšování sebevědomí.
Program je složen z metodických příruček pro jednotlivé ročníky.
Program byl vytvořen a ověřen pedagogy naší základní školy a následně nabídnut všem základním školám v Pardubickém kraji.

Cíle projektu

Projekt měl dva hlavní cíle:
•    Součástí projektu bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí ke zvyšování kompetencí potřebných pro realizaci kurikulární reformy. V projektu byly vytvořeny a akreditovány vzdělávací kurzy zaměřené na metody projektového a kooperativního vyučování, osobnostně sociální výchovy a hodnocení klíčových kompetencí.
•    Na základě tohoto vzdělávání pedagogové vytvořili a ověřili programy pro pedagogické pracovníky, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí u žáků. Pedagogové se v projektu naučili realizovat tyto programy tak, aby systematicky u žáků rozvíjeli klíčové kompetence.

Projekt vycházel z kurikulární reformy, která říká, že "Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti." Zároveň vycházel z reality, že pedagogické fakulty žádným způsobem v tomto směru učitele nepřipravují a učitelé v naší škole tak neměli některé kompetence, aby mohli reformu plně realizovat. Faktem také je, že neexistuje žádná dostupná metodika popisující, jak systematicky u žáků 1. - 9. ročníku tyto kompetence rozvíjet. Proto jsme vytvořili program, který obsahuje systém výukových seminářů, kurzů a projektových dnů, a ve kterém je popsáno, jaké aktivity a jakým způsobem realizovat v jednotlivých ročnících. V rámci projektu si škola vyškolila své vlastní učitele, kteří všechny programy s dětmi realizují.

Program je postaven z velké části i na outdoorových aktivitách - zážitková pedagogika je pro rozvoj klíčových kompetencí jednou z nejefektivnějších metod.

Pedagogům základních škol nabízíme nasledující vzdělávací programy:

Osobnostně sociální výchova

Akreditovaný program DVPP zaměřený na vzdělávání v tématu osobnostně sociální výchova. Absolventi kurzu rozvinou nebo získají kompetence:

 • kompetence oborově předmětová (zkvalitnění orientace v učivu OSV – tématech; zvýšení schopnosti porozumět tématům)
 • kompetence didaktická (plánování kurzu i lekce, řízení učebních procesů v oblasti OSV, porozumění metodám OSV a jejich vazbě na cíl)
 • kompetence obecně pedagogická (porozumění pozici obsahů a metod OSV v systému výchovy, v němž účastník působí)

Rozsah: 32 hodin (rozložení výuky je do jednoho třídenního semináře (24 hodin) a jednoho jednodenního semináře (8 hodin)). Akreditace č. j.: MSMT-39379/2012-201-867 udělena 7. 12. 2012. Program byl nově vytvořen.

Kooperativní vyučování

Akreditovaný program DVPP zaměřený na vzdělávání v tématu kooperativní vyučování. Účastníci se seznámí s učební strategií skupinového a kooperativního učení, ujasní si vztahy a pojmy – skupinová práce, kooperace, tým, sociální dovednosti, klíčové kompetence. Účastníci:

 • seznámí se s aktivitami pro práci žáků při kooperativním učení a prostřednictvím semináře si je osvojí;
 • vyzkouší si, jaké klíčové kompetence se rozvíjí při kooperativním vyučování;
 • seznámí se se způsoby hodnocení při kooperativním učení;
 • naučí se zadávat úkoly vhodné pro kooperativní učení;
 • seznámí se s rolí učitele při kooperativním učení.

Rozsah: 32 hodin (rozložení výuky je do jednoho třídenního semináře (24 hodin) a jednoho jednodenního semináře (8 hodin)). Akreditace č. j.: MSMT- 34664/2013-1-831 udělena 26. 9. 2013. Program byl nově vytvořen.  

Hodnocení klíčových kompetencí

Akreditovaný program DVPP zaměřený na vzdělávání v tématu hodnocení klíčových kompetencí. Účastníci si ujasní význam klíčových kompetencí ve výuce, rozeberou všechny jednotlivé klíčové kompetence a nastaví konkrétní kritéria pro jejich hodnocení.  

 • Sjednotit si představu o výuce ke klíčovým kompetencím.
 • Učitelé různých předmětů najdou souvislosti ve své výuce.
 • Různí učitelé ve stejném předmětu sladí své chápání toho, co po žákovi budou vyžadovat.
 • V částech klíčových kompetencí najdou účastníci konkrétní činnosti, z nichž se bude skládat výuka.
 • Stanovené činnosti žáků pomohou účastníkům najít kritéria pro hodnocení klíčových kompetencí.
 • Sebehodnocení žáků v oblasti klíčových kompetencí – nabídka technik sebehodnocení.  

Rozsah: 32 hodin (rozložení výuky je do jednoho třídenního semináře (24 hodin) a jednoho jednodenního semináře (8 hodin)). Akreditace č. j.: MSMT-42799/2013-1-1043.

Efektivní komunikace při vedení zážitkových programů

Akreditovaný program DVPP zaměřený na vzdělávání v tématu efektivní komunikace při vedení zážitkových programů. Účastníci si osvojí techniky efektivní komunikace a to především se zaměřením na komunikaci s žáky při vedení zážitkových programů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí.

 • Prostřednictvím her, technik, sdílení zkušeností a informací si účastníci programu osvojí nové postupy a způsoby komunikace.
 • Osvojení si základů efektivní verbální komunikace – vlastní komunikační styl účastníka: chybné slovní návyky - efektivní slovní formulace (ucelená sdělení) - pravidla efektivního naslouchání - trénink sebeprezentace a rétorické minimum.
 • Osvojení si základů nonverbální komunikace.   
 • Osvojení pravidel asertivního jednání – diagnostika vlastního stylu v zátěžových situacích.
 • Nácvik vedení efektivní reflexe jednotlivých aktivit.
 • Zpětnovazební hodnocení aktivit – nácvik vedení.
 • Práce s pravidly pro komunikaci – jak k těmto pravidlům vést žáky.  

Rozsah: 32 hodin (rozložení výuky je do jednoho třídenního semináře (24 hodin) a jednoho jednodenního semináře (8 hodin)). Akreditace č. j.: MSMT-42799/2013-1-1043.  

Rozvoj kompetence sociální a personální

Akreditovaný program DVPP zaměřený na vzdělávání v tématu rozvíjení kompetence sociální a personální. Účastníci si analyzují kompetenci sociální a personální. Ujasní si, jak může být tato kompetence rozvíjena u žáků 1. – 3. ročníku.

 • Analyzovat kompetenci sociální a personální.
 • Získat náměty konkrétních aktivit pro vytváření pravidel pro práci v týmu.
 • Získat náměty pro učení žáků diskusi v malých i větších týmech.  

Rozsah: 6 hodin. Akreditace č. j.: MSMT-42799/2013-1-1043.

Rozvoj kompetence k řešení problémů 

Akreditovaný program DVPP zaměřený na vzdělávání v tématu rozvíjení kompetence k řešení problémů. Účastníci si analyzují kompetenci k řešení problémů. Ujasní si, jak může být tato kompetence rozvíjena u žáků
4. – 5. ročníku a to na ukázce konkrétní aktivity „třídenní Expedice Robinson“.
 

 • Analyzovat kompetenci k řešení problémů.
 • Získat náměty konkrétních aktivit pro vedení žáků k vnímání problémových situací – jak rozpoznat, analyzovat a řešit problém.
 • Získat náměty pro učení žáků tyto situace řešit samostatně i v týmech.  

Rozsah: 6 hodin. Akreditace č. j.: MSMT-42799/2013-1-1043.

Rozvoj kompetence pracovní 

Akreditovaný program DVPP zaměřený na vzdělávání v tématu rozvíjení kompetence pracovní. Účastníci si analyzují kompetenci pracovní. Ujasní si, jak může být tato kompetence rozvíjena u žáků 6. – 9. ročníku a to na ukázce konkrétních aktivit „vícedenních pobytových akcí v přírodě“.  

 • Analyzovat kompetenci pracovní – co je obsahem této kompetence a co má být výstupem u žáků druhého stupně základní školy.
 • Získat náměty konkrétních aktivit pro vedení žáků k pracovní kompetenci – používání různých materiálů, nástrojů, vybavení, pravidla pro práci.
 • Získat náměty pro učení žáků řešit konkrétní manuální činnosti samostatně i v týmech.
Rozsah: 6 hodin. Akreditace č. j.: MSMT-42799/2013-1-1043.

 

Zpět na hlavní navigaci Zpět na subnavigaci
Přeskočit subnavigaci

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání “Umět a znát, abychom si v životě věděli rady”.

Kvalita klíčových kompetencí
Projekt ProRok
EUpenizeskolam.cz
Školský portál

Rychlý kontakt

Seznam tříd

1. ročník A, B
2. ročník A, B
3. ročník A, B
4. ročník A, B
5. ročník A, B
6. ročník A, B
7. ročník A, B
8. ročník A, B
9. ročník A, B

Naši partneři

Anonyme. Jsme full-service agentura pro interaktivní média. AISIS Petr Baťa BK Pardubice Česká cesta Kalibro Mateřská škola Pastelka ROLAND hudební škola WIKI, půjčovna a prodejna sportovních potřeb