Školní projekty


 

Informace o projektu „Program rozvoje kompetencí“

 

 

Číslo operačního programu:

CZ.1.07

 

Název operačního programu:

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

 

Číslo prioritní osy:

7.1

 

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

 

Název globálního grantu:

Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji

 

Název oblasti podpory:

7.1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Vyhlašovatel (ZS):

Pardubický kraj

 

Žadatel:

Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958

 

Sídlo:

Dr. Jana Malíka 958, Chrudim

 

Název projektu:

Program rozvoje kompetencí - ProRoK

 

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.3.46/01.0017

 

 

Délka trvání projektu:

29 měsíců, od 1. 3. 2012 do 31. 7. 2014

 

Rozpočet projektu celkem:

2 997 642 Kč

 


Stručný obsah projektu

 

Projekt „Program rozvoje kompetencí“ je zaměřen na vzdělávání pedagogů s cílem:


·        proškolit pedagogické pracovníky školy v tématech, která souvisí s klíčovými kompetencemi žáků,

·        připravit, sepsat a ověřit komplexní program vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí žáků základní školy.

Pedagogové školy projdou systematickým vzděláváním zaměřeným na projektové a kooperativní vyučování, osobnostně sociální výchovu, efektivní komunikaci a vedení dětí při programech zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí.

Komplexní program bude zahrnovat systém výukových seminářů, kurzů a projektových dnů, jejichž cílem je u žáků 1. - 9. ročníku efektivně rozvíjet klíčové kompetence. Program bude založen na aktivní práci skupiny i jednotlivce, bude obsahovat aktivity na upevňování vztahů, řešení zátěžových situací, rozvoj schopnosti přijímat zodpovědná rozhodnutí, nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků a také činnosti na zvyšování sebevědomí.

Program bude složen z metodických příruček pro jednotlivé ročníky.

Program bude vytvořen a ověřen pedagogy naší základní školy a následně nabídnut všem základním školám v Pardubickém kraji.

Cíle projektu

Projekt má dva hlavní cíle:

·        Součástí projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí ke zvyšování kompetencí potřebných pro realizaci kurikulární reformy. V projektu budou vytvořeny a akreditovány vzdělávací kurzy zaměřené na metody projektového a kooperativního vyučování, osobnostně sociální výchovy a hodnocení klíčových kompetencí.

·        Na základě tohoto vzdělávání pedagogové vytvoří a ověří programy pro pedagogické pracovníky, které povedou k rozvoji klíčových kompetencí u žáků. Pedagogové se v projektu naučí realizovat tyto programy tak, aby systematicky u žáků rozvíjeli klíčové kompetence.

Projekt vychází z kurikulární reformy, která říká, že "Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti." Zároveň vycházíme z reality, že pedagogické fakulty žádným způsobem v tomto směru učitele nepřipravují a učitelům v naší škole tak chybí některé kompetence, aby mohli reformu plně realizovat. Faktem také je, že neexistuje žádná dostupná metodika popisující, jak systematicky u žáků 1. - 9. ročníku tyto kompetence rozvíjet. Chceme proto vytvořit program, který by obsahoval systém výukových seminářů, kurzů a projektových dnů, které budou popisovat, jaké aktivity a jakým způsobem realizovat v jednotlivých ročnících. V rámci projektu si škola vyškolí své vlastní učitele, kteří následně všechny programy s dětmi povedou.

Program bude postaven z velké části i na outdoorových aktivitách - zážitková pedagogika je pro rozvoj klíčových kompetencí jednou z nejefektivnějších metod.