Přeskočit logo

Základní škola Chrudim Dr. J. Malíka

Přeskočit hlavní navigaci

Zde se nacházíte: Úvod » Učitel » Spolu to dokážeme

Spolu to dokážeme

Nedílnou součástí učebního plánu školního vzdělávacího programu je řada dalších činností, které úzce souvisí především s osobnostně sociální výchovou žáků, ale také s dalšími průřezovými tématy RVP ZV. Jedná se o několik let postupně budovaný a v praxi ověřený systém výukových seminářů, kurzů a projektových dnů, který výrazně zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Ovlivňuje pozitivně klima tříd i celé školy, přispívá ke změně motivace žáků a ke změnám vyučovacích metod. Tomu velmi napomáhá, že naprostá většina výukových seminářů a kurzů probíhá jako pobytové v přírodním prostředí.

Na sebe navazující výukové semináře realizované od prvního do devátého ročníku tvoří komplexní program nazvaný „Spolu to dokážeme“. Pro jednotlivé ročníky je název doplněn o číslo ročníku, ve kterém probíhá.

Cílem programu „Spolu to dokážeme“ na prvním stupni je průběžné vzájemné poznávání žáků i pedagogů, zvyšování sebedůvěry žáků, zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, aby se děti vnímaly s vědomím svých individuálních odlišností a také se tak přijímaly. Prostřednictvím jednotlivých aktivit je podporována vzájemná úcta mezi žáky, sebeúcta, důvěra a zároveň odpovědnost. Velká pozornost je věnována základním životním dovednostem a seznámení a uvědomění si vlastních práv každého dítěte, společnému stanovení pravidel soužití pro žáky i pedagogy.

Hlavním cílem programu na druhém stupni je rozvíjení dovedností získaných na prvním stupni a současně vytvoření dobře fungujícího týmu žáků i učitelů, kde jsou vzájemné vztahy založeny na důvěře, respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci. Formuje se tak kolektiv, který by měl být pro všechny žáky místem, kde se cítí bezpečně, místem, které jim pomůže vyhnout se případnému rizikovému chování – šikanovaní, užívání drog a alkoholu, patologickému hráčství apod.

Programy jsou založeny na aktivní práci skupiny i každého jednotlivce, obsahují aktivity na upevňování vztahů v kolektivu, řešení zátěžových situací, rozvoj schopnosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí, nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků a také činnosti na zvyšování sebevědomí. Součástí programu je také environmentální výchova, činnosti na nácvik verbální a neverbální komunikace, aktivity na sebepoznávání, simulační hry a relaxační aktivity.

Pro všechny výukové semináře je zpracován písemný metodický materiál včetně přehledu doporučených aktivit a pomůcek. Tato metodika je vždy aktualizována a upravována podle konkrétní situace v jednotlivých třídách.

Cílem sportovních kurzů je seznámit žáky se zajímavou sportovní činností a nabídnout jim tak další možnosti trávení volného času. Kurzy jsou zaměřeny na zvládnutí základů různých sportů (běžecké a sjezdové lyžování, turistika, cykloturistika, vodní turistika a základy horolezectví), vzájemnou pomoc, podřízení se možnostem celé skupiny, zvládnutí fyzicky náročných situací, seznámení se základními dovednostmi pro pobyt v přírodě a táboření.

Významným prvkem školního vzdělávacího programu je projektové vyučování. Jak v podobě „projektových dnů“ jednotlivých tříd, tak i ve společných celoškolních projektech. Projektové dny jsou připravovány jako tematicky zaměřená výuka. Cílem je mimo jiné umožnit žákům podívat se na jedno téma z různých hledisek, učit se hledat a nacházet různé vztahy a souvislosti. Jejich zařazení do výuky může být upraveno podle aktuální potřeby jednotlivých třídních kolektivů a podle organizačních možností školy.

Při celoškolních projektech pracují ve skupinách společně žáci různého věku od 1. do 9. ročníku. Cílem aktivit, které jsou do programu zařazovány, je zlepšení vztahů a komunikace mezi staršími a mladšími žáky (minimalizace šikanování), seznámení se žáků odlišných věkových skupin - dochází k rušení věkových bariér, poznání učitelů, kteří vyučují na jiném stupni školy.

 

 

Zpět na hlavní navigaci Zpět na subnavigaci

Rychlý kontakt

Seznam tříd

1. ročník A, B
2. ročník A, B
3. ročník A, B
4. ročník A, B
5. ročník A, B
6. ročník A, B
7. ročník A, B
8. ročník A, B
9. ročník A, B

Naši partneři

Anonyme. Jsme full-service agentura pro interaktivní média. AISIS Petr Baťa BK Pardubice Česká cesta Kalibro Mateřská škola Pastelka ROLAND hudební škola WIKI, půjčovna a prodejna sportovních potřeb